Кері қайту
Законы звукосочетания и ассимиляции
Этот закон определяет порядок употребления согласных звуков.

Согласные звуки қ, ғ, х, һ употребляются только в словах с твердыми гласными а, о, ы, ұ и твёрдыми дифтонгами у [ұу], и [ый], ю [йұу], я [йа].

Например:

Қазақстан, құлын (жеребенок), мылтық (ружье), қызыл (красный), құлақ (ухо), қиын (трудный), қуыс (полость), қуат (мощь, сила), дастарқан (скатерть).

аға (ст. брат, дядя), балға (молоток), алға (вперед), шағын (небольшой), соғым (скот на зимний убой, а также его мясо), шығыс (восток), ғасыр (век).

халық (народ), хат (письмо), хабар (сообщение), хайуан (животное), хатшы (секретарь), хауыз (бассейн), хақы (право).

жиһаз (мебель), қаһарман (герой), қаһар (гнев), жиһан (мир, вселенная), айдаһар (дракон), шаһар (город).


Согласные звуки к, г употребляются только в словах с мягкими гласными ә, ө, і, ү, е и мягкими дифтонгами у [үу], и [ій], ю [йүу], я [йә].

Например:  келін (сноха), кейбір (некоторый), көпір (мост), киім (одежда), көктем (весна), күміс (серебро), күзет (охрана), кісі (человек).
жеңге (жена старшего брата), теңге, белгі (знак), гүл (цветок), мерген (стрелок), егер (если), жергілікті (местный), мезгіл (сезон).

Остальные согласные пишутся и с твёрдыми, и с мягкими гласными. Но с твёрдыми гласными они произносятся твёрдо, а с мягкими гласными – мягко. То есть в казахском языке гласные звуки оказывают влияние на согласные и делают их или твёрже, или мягче. Это тоже особенность казахского языка.

Твёрдое произношение согласных:  барлық, жаңа, жол, амал, барыс, соғыс, қорық.

Мягкое произношение согласных: бәрі, және, жел, әлем, дәріс, сөгіс, көрік.


ЗАКОН АССИМИЛЯЦИИ

Существует три вида ассимиляции: прогрессивная (ілгерінді ықпал), регрессивная (кейінді ықпал) и прогрессивно-регрессивная (тоғыспалы ықпал). Приведу несколько примеров.

ПРОГРЕССИВНАЯ АССИМИЛЯЦИЯ

Это влияние предыдущего звука на последующий звук.

а) После гласного, сонорного или звонкого звука глухие звуки [к], [қ] произносятся как [г], [ғ] (озвончаются). Халіңіз қалай? – [хәліңіз ғалай], әркім – [әргім], Меңдіқыз – [меңдіғыз].

б) И наоборот, после глухого звука звонкий звук оглушается. Кеш жарық! – [кеш шарық], Серікбай – [Серікпай], Бақытжан – [бақытшан].

г) Если корень слова заканчивается на [ш], а окончание начинается на [с], то эта [с] произносится как [ш]. Көшсін – [көшшін], ұшса – [ұшша], шашса – [шашша], ішсін – [ішшін].

д) В пункте, касающемся звука [е] уже говорилось, что если в слове есть [ү] или [ө], то [е] произносится как [ө]. Дүкен – [дүкөн], үлкен – [үлкөн], үркер – [үркөр], өсек – [өсөк], өлең – [өлөң], төсек – [төсөк].

е) Аналогично, [о] влияет на последующий звук [ы] и он произносится как [ұ], [ө] влияет на последующий звук [і] и он произносится как [ү].

Болды – [болдұ], тобық – [тобұқ], жорық – [жорұқ], қоқыс – [қоқұс].

Көлік – [көлүк], төзім – [төзүм], шөміш – [шөмүш], үшін – [үшүн].


РЕГРЕССИВНАЯ АССИМИЛЯЦИЯ

Это влияние последующего звука на предыдущий звук.
а) Если последний звук основы слова глухой согласный [к], [қ], [п], а прибавляемый к основе суффикс или окончание начинаются с гласного, то глухие согласные озвончаются: [к] меняется на [г], [қ] – на [ғ], [п] – на [б]. Здесь меняется даже написание.

Кітап – кітабы, доп – добы, көлік – көлігі, есік – есігі, мылтық – мылтығы, шырақ – шырағым, тап – табу, жақ – жағу, шық – шығу, кешік – кешігу.

Есть исключения: әріп – әрпі, тарап – тарапы, қауіп – қаупі, құлып – құлпы, ғұрып – ғұрпы, қаріп – қарпі. Здесь [п] на [б] не меняется.
б) Звук [з] под влиянием последующего звука [с] произносится как [с].

Ұстазсыздар – [ұстассыздар], қызсыңдар – [қыссыңдар], сөзсіз – [сөссүз], сазсырнай – [сассырнай], жүз сом – [жүс сом], жазса – [жасса].
в) Звуки [н] и [ң] под влиянием последующих звуков [б] и [п] произносятся как [м].
Сенбе – [сембе], он бес – [ом бес], сәрсенбі – [сәрсембі], Жанпейіс – [жампейіс], жаңбыр [жамбыр], Құрманбек [құрмамбек].
г) Звук [н] под влиянием последующих звуков [к], [қ], [ғ], [г] произносится как [ң].
Түнгі – [түңгү], бір күнгі – [бір гүңгү], Дүйсенғали – [дүйсөңғалій].
д) Звуки [c] и [з] под влиянием последующего звука [ш] произносятся как [ш].
Құрылысшы – [құрылышшы], сөзшең – [сөшшөң], таныс шығар – [таныш шығар], Бозшағыл – [бошшағыл], Тасшайнар – [ташшайнар].
е) Звук [з] под влиянием последующего звука [ж] произносится как [ж].

Оразжан – [оражжан], күз жақын – [күж жақын], құз-жартас – [құж-жартас], арыз жазбау – [арыж жазбау].
ж) В некоторых слитных словах или словосочетаниях под влиянием последующей гласной предыдущая гласная выпадает при произношении.
Сарыөзек – [сарөзөк], Сарыарқа – [сарарқа], қарсы алу – [қарсалу], жеті ешкі – [жетешкі], шеткі үй – [шеткүй].


ПРОГРЕССИВНО-РЕГРЕССИВНАЯ АССИМИЛЯЦИЯ
         
Это взаимовлияние двух соседних звуков, в результате которого оба звука изменяются при произношении.
а) Сочетание [сж] произносится как [шш].
Досжан – [дошшан], Есжан – [ешшан], тасжүрек – [ташшүрөк].
б) Сочетание [нқ] произносится как [ңғ].
Жанқара – [жаңғара], Қазанқап – [қазаңғап].
в) Сочетание [нк] произносится как [ңг].
Күн көру – [күң гөру], Есенкелді – [есеңгелді], Аманкелді – [амаңгелді].ПРИНЦИП ДОБАВЛЕНИЯ АФФИКСОВ К СЛОВАМ, ОКАНЧИВАЮЩИМСЯ НА [Ә]

Таких слов немного. Күнә (вина, грех), кінә (вина, проступок), куә (свидетель), шүбә (сомнение), сірә (вероятно), иә (да) и др. Но есть ещё слова, оканчивающиеся на мягкий дифтонг я [йә], в т.ч. имена. Т.е. в таких словах фактически последний звук [ә]. Әлия [әлійә], Сәния [сәнійә] и т.д. В отличие от слов с твердым дифтонгом я [йа], где фактически последний звук [а].

Выше говорилось, что аффиксы добавляются к слову согласно закону сингармонизма. Ориентиром служит гласный звук последнего слога. Если он твердый, то добавляются аффиксы с твердыми гласными, если он мягкий, то с мягкими. Но со словами, оканчивающимися на [ә] ситуация иная. Возьмем существительные куә, күнә и шүбә, а также имя Әлия.
Аффиксы будут добавляться следующим образом.


ТВЁРДЫЕ АФФИКСЫ

1. Окончание множественного числа.
Добавляется твердое -лар: куә-лар, күнә-лар, шүбә-лар.
2. Падежные окончания.
Добавляются твердые варианты (кроме творительного падежа, у которого их нет): куә-ға, күнә-ның, шүбә-ны и т.д.
3. Если из этих слов образовывается глагол, то добавляются твердые глагольные аффиксы: куә-ландыру, күнә-лау, шүбә-ландыру.


МЯГКИЕ АФФИКСЫ
         
1. Притяжательная форма (Тәуелдік жалғау), если притяжательный аффикс идет сразу после корня. Куә-сі, күнә-міз, шүбә-ңіз и т.д.
Если вначале идет окончание множественного числа, то притяжательный аффикс твердый: күнә-лар-ы, шүбә-лар-ымыз и т.д.
2. Суффикс отрицания сіз: куә-сіз, күнә-сіз, шүбә-сіз. Производные от них: күнәсіздан-күнәсіз, күнә-сіздік.
3. Форма личного местоимения (Жіктік жалғау): куә-мін, куә-сің, куә-сіз, куә-міз.
4. Если образуется прилагательное, то аффиксы мягкие: күнә-лі, шүбә-лі.
И производные от них слова: күнә-лі-лік, шүбә-лі-лік.

*******

После мягкого притяжательного окончания все равно идёт твёрдое падежное окончание: куә-сі-на, куә-сі-нан, күнә-сі-на, күнә-сі-нан.
Есть ещё: куә-гер, куә-лік, күнә-кар, күнә-карлық.
Теперь имя Әлия. Получается, согласно выше приведённым примерам, слова и имена, оканчивающиеся мягким дифтонгом я [йә] будут продлеваться следующим образом.
         

ТВЁРДЫЕ АФФИКСЫ
         
1. Кеше бізге Әлия-лар келіп кетті.
2. Әлия-ға айт. Әлия-дан сұра. Әлия-ның кітабы.


МЯГКИЕ АФФИКСЫ

1. Біздің Әлия-міз қайда жүр?
Но, Әлия-лар-ымыз.
2. Сабақты Әлия-сіз қалай өткіземіз?
3. Мен Әлия-мін, сен Әлия-сің, Сіз Әлия-сіз.


Сагадат Муканов
Практический казахский